Adatvédelmi tájékoztató

Alábbi Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Living Home Kft-vel ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbiakban: ügyfél) információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

Alapfogalmak:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett: Az adatkezelés alanya, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 • Adatkezelő és adatfeldolgozó:

Living Home Kft, 1032 Budapest Kenyeres u. 15. fszt. 2.

T: 0670/3236729, e-mail: iroda@lhi.hu, honlap: www.lhi.hu

és a Living Home Kft-vel jogviszonyban álló teljesítési segédek

valamint a

Planum-Comp Kft., 1151 Budapest Szlacsányi F. u. 198.

honlap: www.planumcomp.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-122915/2017

 

 • Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés és az ezzel kapcsolatos segítő szolgáltatások

 

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a címátvételi lap kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresleti megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt), továbbá az lhi.hu honlapon érdeklődő üzenet küldése formájában. A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (név, cégnév, képviselő neve, adószám, adóazonosító jel, cím, székhely, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím, ingatlan címe) érintik. Az adatokat a Living Home Kft. munkatársai és a vele jogviszonyban álló értékesítők kezelhetik.

 

 • Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
  - Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kitétellel, hogy az addig adott eladási vagy bérbeadási megbízás(oka)t a Living Home Kft. az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pm tv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

 

 • Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Infotv. 14. §-a alapján az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 • Sütik: A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  A Living Home Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Living Home Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Living Home Kft. pillanatnyilag nem használ Google AdWords szolgáltatást.

 • A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

  További tudnivalókért kérjük, látogass el az allaboutcookies.org weboldalra.

 • A Living Home Kft. nem küld DM levelet (e-mailt).

 

 • Az Ügyfelek egy esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (Info. tv.) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

  Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. törvény tartalmazza.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Honlap: http://www.naih.hu

  Telefon: 06.1.391.1400

  Telefax: 06.1.391.1410

  E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • A weboldalon található, más (nem a Living Home Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Living Home Kft. felelősséget nem vállal.

Összefoglaló táblázat az adatkezelésről:

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tárolt adatok köre

Hozzáférés

Eladó ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása) valamint b)c) pontok (szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adóazonosító jele, valamint a megtekintett ingatlanok azonosító száma és a megtekintés időpontja, a keresett ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-értékesítők, irodai asszisztensek, partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák és ingatlan értékesítők, akiknek van az ügyfél által megadott keresési paramétereknek megfelelő ingatlana

Kereső ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) és b) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása, és szerződés teljesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintések időpontja, az eladó ingatlan paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-értékesítők, irodai asszisztensek, partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák és ingatlan értékesítők, akiknek az ügyfél által eladásra szánt ingatlanra van keresői igénye

az ingatlanközvetítő megkerülésével létesített ügylet esetén polgári jogi követelés érvényesítéshez

GDPR 6.cikk 1) bekezdés f) pontja (adatkezelő jogos érdekének érvényesítése)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, megtekintési időpontok és a megtekintés időpontja

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-értékesítők, irodai asszisztensek, partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák és ingatlan értékesítők, valamint jogi képviselője

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-értékesítők, irodai asszisztensek, valamint jogi képviselője

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői, könyvelője, irodai asszisztensek, valamint jogi képviselője

A Living Home Kft. és stratégiai partnereinek az ingatlan ügyletet segítő szolgáltatások igénybevétele esetén (jogi segítség, értékbecslés, hitel, CSOK, energetikai tanúsítvány, biztosítás, lakberendező, DM levél)

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok (azonosító okmány típusa, száma, adószám, bankszámlaszám)

Az ingatlanközvetítői szolgáltatás pontjánál meghatározott adatkezelők, továbbá a Living Home Kft. stratégiai partnerei, mely cégről/cégekről az adatkezelő tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás függvényében

Ügyfél elégedettségi mérések, az ügyfél igényének pontosítását szolgáló megkeresések

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, keresés paraméterei, az adott igényhez kapcsolódó egyéb adatok

Az ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek a Living Home Kft. adtakezelői: szerződött ingatlan-értékesítők, irodai asszisztensek, partneri jogviszonyban álló ingatlanirodák és ingatlan értékesítők

Piackutatás, statisztikák készítése

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

az ingatlan keresés indítása és szerződéskötésig eltelt idő

Living Home Kft. adminisztrációs munkatársai, szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozója

Piackutatás, statisztikák készítése

GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja ( az ügyfél önkéntes hozzájárulása)

az ingatlan hirdetési és eladási ára, elhelyezkedése, szerződéskötéstől eladásig eltelt idő

Living Home Kft. adminisztrációs munkatársai, szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozója